Groener gras serveert alleen functionele koekjes.


samen verzamelen we de bagage die we nodig hebben in een project

Een aantal projecten van Groener Gras:

Opgavegericht Werken – Gemeente Velsen
Inclusief Organiseren – UW


Wedden dat het werkt! – Werkbedrijf Zaanstreek-Waterland


Opgavegericht Werken
Gemeente Velsen 


Opdracht

Hoe kunnen wij als afdeling Sociaal Domein van gemeente Velsen Opgavegericht Werken als startpunt nemen en samen met inwoners en partners werken aan de realisatie van projecten?

Aanpak

Stap 1 – Op Safari in eigen gemeente. 


We bezochten zeven organisaties binnen de gemeente Velsen. Medewerkers gingen direct in gesprek met vrijwilligers, leerlingen, huiswerkbegeleiders, maatschappelijk werkers en ervaringsdeskundigen.
Wat we in deze fase vooral deden was luisteren. En de mensen ‘in het veld’ voelden zich gehoord.

Stap 2 – Opstellen richtlijn ‘Opgavegericht werken’

Op basis van de Safari – en dus de ervaringen in de praktijk – zijn medewerkers van de gemeente Velsen met elkaar in gesprek gegaan met behulp van de methode ‘Waarderend Onderzoeken’. Medewerkers praatten niet in abstracto over wat opgavegericht werken is, maar ze onderzochten aan de hand van praktijkervaringen wat er nodig is om opgavegericht te kunnen werken.

De medewerkers hebben 5 succesfactoren geïdentificeerd om opgavegericht te kunnen werken bij de gemeente Velsen. Deze 5 succesfactoren zijn omgezet in een richtlijn om opgavegericht te gaan werken.
Er is draagvlak voor Opgavegericht werken, omdat deze vanuit de praktijk is bedacht en niet is gebaseerd op een theorie of model.

Stap 3 – Leren door te doen, experimenteren in de praktijk

Vervolgens zijn de medewerkers aan de hand van de richtlijn opgavegericht werken een aantal concrete maatschappelijke opgaven gaan aanpakken. Bijvoorbeeld ‘Integratie statushouder’ en ‘Kinderen in Armoede’. Op dit moment zijn deze opgaven volop in uitvoering.

Inclusief Organiseren
UW



Opdracht

UW op de kaart zetten als ‘partner bij Inclusief Organiseren’.
Toelichting: Inclusief Organiseren houdt in dat mensen met en zonder beperkingen samenwerken.

Aanpak

Stap 1 – Medewerkers luisteren naar elkaars verhalen

50 medewerkers van UW hebben elkaar verteld over een ervaring waarin zij zelf echt het verschil hebben gemaakt om te zorgen dat een organisatie inclusief organiseert. Door naar elkaars verhalen en ervaringen te luisteren, ontdekten medewerkers succesfactoren voor het optimaal ondersteunen van kandidaten, bedrijven en organisaties bij het bieden van passend werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens de gesprekken kwam een enorme bak aan energie vrij.

Stap 2 – Medewerkers verbeelden UW als partner bij Inclusief Organiseren

Met de succesfactoren uit hun eigen ervaringen hebben de medewerkers samen verbeeld hoe UW er over 1 jaar uitziet met UW ‘DE partner bij inclusief organiseren’ is. Medewerkers stelden in kleine groepjes samen met een tekenaar deze vraag: “Stel je voor, het is 1 januari 2019, en UW helpt talloze bedrijven en organisaties bij de samenwerking tussen mensen met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe ziet het er dan uit bij UW?” Dit proces leverde zeven prachtige toekomstbeelden op.

Stap 3 – Leren door te doen

De zeven toekomstbeelden gaven de impuls die nodig was om in het hier en nu aan de slag te gaan. Verrassende coalities van medewerkers ondernamen allerlei acties en activiteiten om te zorgen dat deze toekomst waarheid wordt.

Wedden dat het werkt!
Werkbedrijf Zaanstreek-Waterland

Opdracht als samenwerkingspartner van Meneer de Leeuw

Opdracht


Hoe maken we dat het de normaalste zaak van de wereld wordt dat mensen met en zonder een arbeidsbeperking samenwerken?

Aanpak

Stap 1 – Luisteren en kijken

Met een transitieteam hebben we dertig vernieuwers, koplopers en frisdenkers geïnterviewd over wat werk voor hen betekent, en welke kansen zij zien om het weer normaal te maken dat mensen zonder en met een arbeidsbeperking samenwerken.

Stap 2 – Vernieuwingsnetwerk nieuwe manieren van denken en doen


Met mensen van allerlei achtergronden hebben we een vernieuwingsnetwerk opgericht. Samen zijn we op zoek gegaan naar nieuwe manieren van doen, denken en organiseren rond de participatie-opgave. We verkenden oplossingen buiten de gebaande paden. Er zijn voor de regio drie toekomstscenario’s ontwikkeld waarin er weer werk is voor iedereen. Betaald of onbetaald. De toekomstbeelden zijn opgetekend in een transitie-agenda Wedden dat het werkt en gepresenteerd tijdens een regionaal evenement.

Stap 3 – Pionieren in de praktijk


Vanuit de toekomstbeelden is het vernieuwingsnetwerk met een aantal pioniersprojecten gestart. Een van de projecten is 2plus1 dat is gestart vanuit het geloof in de kracht van netwerken en relaties: Iedereen kan iets doen om mensen die al langer op zoek zijn naar werk, aan het werk te helpen. Groener Gras organiseert nu 2plus1-netwerkbijeenkomsten voor mensen met en zonder werk. In deze bijeenkomsten verkennen mensen wat ze voor elkaar kunnen betekenen op weg naar werk. Bijvoorbeeld bijeenkomsten rond werkzoekende 50+-ers, rond mensen met een psychische kwetsbaarheid en in achterstandswijken.